അയ്യോ ചേച്ചി പോലിസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ പ്ലസ് ടു വിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ…

സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് രചന: Shahida Ummerkoya —————— അധികം ശല്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫോൺ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈയിൽ കൊടുക്കും… നീ കൊടുക്കു സുന്ദരീ… അങ്ങെ തലക്കൽ നിന്നുള്ള അവന്റെ മറുപടി കേട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച്, ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ഇട്ട് ഫോൺ …

അയ്യോ ചേച്ചി പോലിസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ പ്ലസ് ടു വിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ… Read More