ആർദ്രമായ അവളുടെ സ്വരം വസുവിന്റെ ഇരു ചെവികളിലും ഒരു മണി നാദം പോൽ മുഴങ്ങി…

സ്പന്ദനം രചന: Anandhu Raghavan ——————— ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് ഉറക്കച്ചടവോടെ മിഴികൾ ചിമ്മി തുറന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് നോക്കി മാനസ്സി കാളിങ് എന്നു കണ്ടതും വസുവിന്റെ നെഞ്ചിലൂടൊരു മിന്നൽ പാഞ്ഞു… ഇവളിതെന്താ ഈ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത്… ഹെഡ് ഫോൺ കണക്ട് …

ആർദ്രമായ അവളുടെ സ്വരം വസുവിന്റെ ഇരു ചെവികളിലും ഒരു മണി നാദം പോൽ മുഴങ്ങി… Read More