പ്രണയം പൂത്തുലഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എബിയെ മിസ്സ്‌ ചെയ്തില്ല. അവനോട് ഞാൻ മിണ്ടാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയില്ല…..

Story written by Sowmya Sahadevan യദു എന്നോട് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞുവെന്ന്!! പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടാണ് ഞാനും എബിയും കൂട്ട് കുറഞ്ഞത്.എബിയും ഞാനും കുഞ്ഞു നാൾ തൊട്ടേ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. സ്കൂളിലും ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. അവൻ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു. …

പ്രണയം പൂത്തുലഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എബിയെ മിസ്സ്‌ ചെയ്തില്ല. അവനോട് ഞാൻ മിണ്ടാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയില്ല….. Read More