പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനുള്ള സമ്മതം കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സമാധാനം ആയിരുന്നു…

A Story By Anoop =========== ” എനിക്ക് സമ്മതമാണ് പക്ഷേ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളെ വേണ്ട ” പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനുള്ള സമ്മതം കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സമാധാനം ആയിരുന്നു . കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഞാനും അമ്മയും എത്രയോ …

പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനുള്ള സമ്മതം കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സമാധാനം ആയിരുന്നു… Read More