എല്ലാവരും കാൺകെ അവൾ തന്ന ആദ്യ ചുംബനം ഏറ്റുവാങ്ങവേ ആ ഹൃദയം പിടയുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു…

കുങ്കുമചെപ്പ്…. രചന: Aneesha Sudhish —————– ഹിമ അതായിരുന്നു അവളുടെ പേര്…ഗോതമ്പിന്റെ നിറമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ….അതേ നിറമായിരുന്നു അവൾക്ക് … ചിരിക്കുമ്പോൾ വിരിയുന്ന നുണക്കുഴി അവളുടെ മാറ്റുകൂട്ടി….അവളുടെ മുഖത്തിന് ചേരാത്തത് ആ വട്ട കണ്ണട മാത്രമായിരുന്നു… ഞാനെന്നും ചോദിക്കും. എന്തിനാടീ നിനക്കീ …

എല്ലാവരും കാൺകെ അവൾ തന്ന ആദ്യ ചുംബനം ഏറ്റുവാങ്ങവേ ആ ഹൃദയം പിടയുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു… Read More