കണ്ണുകൾ പാതി ചിമ്മി അവൻ അവളുടെ മാറിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി, എന്തിനോ വേണ്ടി പരതി….

ഏടത്തി രചന: Athulya Sajin ———————– വഴുക്കലുള്ള പായൽ മൂടിയ കുളപ്പടവുകൾ കയറുമ്പോൾ നനഞ്ഞ ഒറ്റമുണ്ടിന്റെ തുമ്പ് കാലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി… മാ റിൽ കെട്ടിയ മുണ്ട് താഴ്ന്നപ്പോൾ ഒന്നു നേരെയാക്കി വേഗത്തിൽ കയറി… പെട്ടന്നാണ് ഈണത്തിൽ മൂളിപ്പാട്ടും പാടി ഒരു …

കണ്ണുകൾ പാതി ചിമ്മി അവൻ അവളുടെ മാറിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി, എന്തിനോ വേണ്ടി പരതി…. Read More