കാണാൻ തരക്കേടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അവൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നില്ലന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അവളെ സമീപിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും…

രചന: Anna Mariya ——————- കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രിയ ഇപ്പൊ അധികമൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാറില്ല,,,, അവൾ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു,,,വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു,,,ആൾക്കാരുടെ ചോദ്യം കേട്ട് മടുത്തു തുടങ്ങി,,,ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെറും പ്രഹസന്മാണെന്ന് മനസ്സിലായ …

കാണാൻ തരക്കേടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അവൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നില്ലന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അവളെ സമീപിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും… Read More