നീ സാരി ഒന്നും ഉടുക്കണ്ട. ഒന്നാമതെ വണ്ണം ഇല്ല, അതിന്റെ കൂടെ ഈ സാരി, കോലിൻമേൽ തുണി ചുറ്റിയ പോലെ ഉണ്ടാവും…

പെണ്ണുകാണൽ രചന: Anjana Ayyappan ::::::::::::::::::::::::::: നീ ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ…? അവര് ഇപ്പോ എത്തും… ഇപ്പോ റെഡി ആവും. ഇനി ഈ സാരി കൂടി ഉടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരുക്കം തീരും. നീ സാരി ഒന്നും ഉടുക്കണ്ട. ഒന്നാമതെ വണ്ണം …

നീ സാരി ഒന്നും ഉടുക്കണ്ട. ഒന്നാമതെ വണ്ണം ഇല്ല, അതിന്റെ കൂടെ ഈ സാരി, കോലിൻമേൽ തുണി ചുറ്റിയ പോലെ ഉണ്ടാവും… Read More