പെട്ടന്നാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അവൾ ഇടതുകൈകൊണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു തിരിഞ്ഞത്…

സ്പർശന സുഖം രചന: Mejo Mathew Thom ——————— “അനു…നീയെന്താ ഇന്ന് ബസ്‌ന്… നീയിതെന്ത് ഭാവിച്ചാ…?നിന്റെ വണ്ടിയ്ക്കെന്തുപറ്റി…?” പതിവില്ലാതെ കോളേജ്കഴിഞ്ഞു ബസ്‌ സ്റ്റോപ്പ്‌ ലേയ്ക്ക് വന്ന അനുനെ നോക്കി രാഖി ഭയം കലർന്ന ഒരു താക്കിതിന്റെ ഭാവത്തിൽ ചോദിച്ചു… “പ്രിൻസിയോട് പറഞ്ഞ് …

പെട്ടന്നാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അവൾ ഇടതുകൈകൊണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു തിരിഞ്ഞത്… Read More