മോളെ നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് നിശ്ചയിച്ച വിവാഹം തുടങ്ങുക എന്ന് വെച്ചാൽ…

സ്ത്രീധനം രചന: Aswathy Karthika ::::::::::::::::::::: സരസ്വതി… മോളെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാ അവരൊക്കെ എത്തി… അമ്മയുടെ പിറകെ ചായയുമായി ഹാളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആകെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു… ചായ കൊടുക്ക് മോളെ… ബ്രോക്കർ ആണ് പറയുന്നത്…. ഇതാണ് പയ്യൻ ബ്രോക്കർ അവിടെയിരുന്നു ആളെ …

മോളെ നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് നിശ്ചയിച്ച വിവാഹം തുടങ്ങുക എന്ന് വെച്ചാൽ… Read More