സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദാമ്പത്യത്തിനിടയിൽതോൽവിക്കും ജയത്തിനും എന്ത് പ്രസക്തിയാണ് ഉള്ളത്..

രചന: Fackrudheen Ali Ahammad ——————————– ടീച്ചറാണ് അവന്റെ ഭാര്യ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും അസൂയപ്പെട്ടു അവനോ സാധാ ഒരു വാഹന ബ്രോക്കർ അച്ഛനില്ല, അമ്മ മാത്രം അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു ടീച്ചർ മരുമകളായി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ അസൂയയാണ് …

സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദാമ്പത്യത്തിനിടയിൽതോൽവിക്കും ജയത്തിനും എന്ത് പ്രസക്തിയാണ് ഉള്ളത്.. Read More