പ്രണയാർദ്രമായ്‌ അടച്ച കണ്ണുകൾ ഒരു ചുംബനം കൊണ്ടു തുറക്കുവാൻ കാത്തു നിന്ന അവനു മുൻപിൽ….

കടുംകാപ്പി രചന: ഹൈറ സുൽത്താൻ ~~~~~~~~~~~~~~ ചായ..ചായേയ്… പൂമുഖത്തു പത്രവും നിവർത്തി അതിരാവിലെ തന്നെ ഉറക്കച്ചടവിൽ ചാരുകസേര യിൽ ആസനമമർത്തി ഇരുന്നു കൊണ്ടു ആദി വിളിച്ചു കൂവി. ഉമ്മ്…ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് വരാം ആദിയേട്ടാ…അകത്തു നിന്നും മൃദുലമാർന്ന ശബ്ദത്തിൽ അവളുടെ കിളിനാദം ഉയർന്നു. …

പ്രണയാർദ്രമായ്‌ അടച്ച കണ്ണുകൾ ഒരു ചുംബനം കൊണ്ടു തുറക്കുവാൻ കാത്തു നിന്ന അവനു മുൻപിൽ…. Read More