ആരുടെയൊക്കെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവന്‍ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സില്‍ കടല്‍കടന്നു. സുഖത്തിലും ദുഖത്തിലും….

അയാൾ രചന: വിശോഭ് —————— വീട്ടില്‍ വന്ന് വാതില്‍ തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയതും അയാള്‍ റെഫ്രിജെറേറ്റര്‍ തുറന്നു. വെള്ളം പോയിട്ട് ഫ്രീസറില്‍ കാണാറുള്ള ഐസുതരികള്‍ പോലും ഇല്ല. എപ്പോഴോ അത് ഓഫാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓര്‍മ്മയില്ല… അല്ലെങ്കിലും അമ്മയില്ലാത്ത വീടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും …

ആരുടെയൊക്കെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവന്‍ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സില്‍ കടല്‍കടന്നു. സുഖത്തിലും ദുഖത്തിലും…. Read More