അതു പിന്നെ, അതെന്റെ അടവായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു…

രചന: മഞ്ജു ജയകൃഷ്ണൻ ———————- “ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും നീ ഒരു പ്രേതം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ “ ഞാനതു പറയുമ്പോൾ ആ നിഴൽ രൂപം ഒന്നു ചിരിച്ചു അപ്പൊ ഈ സിനിമയിലെപ്പോലെ ആരെയും കൊ ല്ലാനും പേടിപ്പിക്കാനും ഒന്നും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല …

അതു പിന്നെ, അതെന്റെ അടവായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു… Read More