അപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടറിന്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് അയാളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നിരുന്നു…

രചന: നീതു —————- “”” രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു… എല്ല് എല്ലാം നുറുങ്ങിയ പോലെയാണ്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും മാച്ച് ആയി കിട്ടിയാൽ പോലും ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കില്ല!!””” ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അയാളുടെ മുഖം വിവരണം …

അപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടറിന്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് അയാളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നിരുന്നു… Read More