ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞുള്ള ഇരുവരുടെയും പ്രണയവും എല്ലാം അവളെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചു..

സ്ത്രീധനം രചന: തൃലോക് നാഥ്‌ :::::::::::::::::: “ടീ … നീ അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ കുറുപ്പ് മാഷിന്റെ മകളില്ലേ സ്വാതി… അവളെ ആ ചെറുക്കൻ തൊ ഴി ച്ചു കൊ ല്ലാ ൻ നോക്കിയെന്ന് .. ആശുപത്രയിൽ ആണത്രേ.. ” “ഏത് നമ്മുടെ …

ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞുള്ള ഇരുവരുടെയും പ്രണയവും എല്ലാം അവളെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചു.. Read More