ഉറക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒരു പാത്രവും കയ്യിൽ പിടിച്ചു അവൾ മുന്നിലെത്തി…

നെറുകയിൽ ഒരു ഉമ്മ രചന : അയ്ഷ ജെയ്സ് —————————— ഏട്ടാ, എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ. ആകെ ന്തോ പോലെ…ന്തേലും വാങ്ങി തരു. അവൾ ഇടയ്ക്കു ഇടക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു.. 11 മണിക്ക് രണ്ടാളും മാഗ്ഗി കഴിച്ചു ടൗണിലെ പള്ളിയിൽക്ക് …

ഉറക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒരു പാത്രവും കയ്യിൽ പിടിച്ചു അവൾ മുന്നിലെത്തി… Read More