എന്റെ കൂടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ ബുന്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നു അവളുടെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്…

നോവ് രചന: റഹീം പുത്തൻചിറ ———————– “ഞാൻ പോട്ടെ..”. കണ്ണുകൾ നിറച്ചു കൊണ്ടു അവൾ യാത്ര ചോദിച്ചു… പാവം പെണ്ണ്.. ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്.. കണ്ടു നിന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞു…കൈകൾ വീടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ അവൾ യാത്രയായി… ആ വലിയ ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ …

എന്റെ കൂടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ ബുന്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നു അവളുടെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്… Read More

രാമന്റെ ഹൃദയം തകർന്നു. ഇനി എന്തു ചെയ്യാനാ ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ ആയിരുന്നു ഹാജിയാർ…

ഒറ്റമോൾ രചന : അബ്ദുൾ റഹീം —————— ബസിറങ്ങിയ രാമൻ മൂസ ഹാജിയുടെ വീടു ലക്ഷ്യമായി നടന്നു…അല്ല ഓടുകയായിരുന്നു… മൂസ ഹാജിയുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള പണിക്കാരനാണ് രാമനും ഭാര്യ ചന്ദ്രികയും. ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി രാമനും ഭാര്യയും ആശുപത്രിയിലാണ്. രാമന്റെയും ചന്ദ്രികയുടെയും ഏക മകൾ …

രാമന്റെ ഹൃദയം തകർന്നു. ഇനി എന്തു ചെയ്യാനാ ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ ആയിരുന്നു ഹാജിയാർ… Read More