പോകേണ്ടത് അരുന്ധതിയുടെ വീടിനു അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്കാണെന്നു അയാൾക്ക്‌ മനസിലായി. അയാൾ ഒരു….

അരുന്ധതി രചന: ബിനു കൃഷ്ണൻ ::::::::::::::::: കാലങ്ങളേറെ കടന്ന് പോയിരിക്കുന്നു… പത്താം വയസിൽ ഒരു ആക്‌സിഡന്റിലൂടെ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അരുന്ധതിക്ക്‌ നഷ്ടപെട്ടത് അവളുടെ കുട്ടിക്കാലം കൂടിയായിരുന്നു. ആ ആക്‌സിഡന്റിൽ അരുന്ധതി ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള അവളുടെ ജീവിതം വീൽ ചെയറിൽ ആയിരുന്നു. …

പോകേണ്ടത് അരുന്ധതിയുടെ വീടിനു അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്കാണെന്നു അയാൾക്ക്‌ മനസിലായി. അയാൾ ഒരു…. Read More