കാത്തിരിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നറിയാതെ അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് അടിച്ചു നിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദന ഉണ്ട്‌ ന്റെ മോനെ….

എന്റെ മീരമ്മ രചന: ശിവാനി കൃഷ്ണ ———————– ഈ വൺ വേ പ്രണയത്തിന് ഒരു കുഴപ്പൊണ്ട് എന്താന്ന് അറിയോ… നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് എന്തെല്ലോ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടും… അങ്ങേര് എന്നെങ്കിലും എന്നെ മനസിലാക്കൊ.. ഇനി അങ്ങേർടെ ഉള്ളിൽ വേറെ …

കാത്തിരിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നറിയാതെ അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് അടിച്ചു നിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദന ഉണ്ട്‌ ന്റെ മോനെ…. Read More