രണ്ടാമത് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ വീട്ടുകാര് നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവൾ തയാറായില്ല. അവൾക്കു മറ്റൊരാളെ…

മകൾ രചന: അഹല്യ ശ്രീജിത്ത് ———————– അഞ്ചു മണിയുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നു നിന്നു. അതിൽ നിന്നും സുമ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി. “ഒന്ന് വേഗം വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ മതിയാരുന്നു. ഓവർ വർക്ക്‌ ആയതുകൊണ്ടാന്നു തോന്നുന്നു നല്ല തലവേദന” അവൾ സ്വയം പറഞ്ഞു …

രണ്ടാമത് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ വീട്ടുകാര് നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവൾ തയാറായില്ല. അവൾക്കു മറ്റൊരാളെ… Read More