അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ വരൾച്ചയിൽ കാലം തെറ്റി വന്ന ശൈത്യമായിരുന്നു സുനി.

ഇരുണ്ട വെളിച്ചം രചന : അജയ് ആദിത്ത് ——————– ആഴ്ച്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വിദേശത്തുള്ള ഭർത്താവിന്റെ ഫോണിലൂടെയുള്ള ശ്രിങ്കാരത്തിന് പതിവ് പോലെ തന്നെ അന്നും ദൈർഗ്യമേറിയിരുന്നു. അടുത്ത വരവിലെ മധുവിധുവിലേക്ക് ഒരു ശയനപ്രദക്ഷിണം നടത്തി ഒരിറ്റ് വിഷമത്തോടുകൂടി തന്നെ അവൾ കാൾ കട്ട്‌ …

അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ വരൾച്ചയിൽ കാലം തെറ്റി വന്ന ശൈത്യമായിരുന്നു സുനി. Read More