ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഏട്ടനെക്കാൾ അധികാരം ഏട്ടത്തിയെടുക്കും എങ്കിലും പാവമാണ് എന്റെ നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ….

ഇടക്കാരി (ബ്രോക്കർ) രചന: മനു ശങ്കർ പാതാമ്പുഴ ————— “ടാ കാർത്തി..വേഗം എണീക്കേടാ.. ഇന്നല്ലേ നീ ചെല്ലമെന്നു പറഞ്ഞേക്കുന്നെ. എണീക്ക് വേഗം..” ഞായറാഴ്ച്ചയായകൊണ്ട് രാവിലത്തെ കുളിരിൽ പുതച്ചുമൂടി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഏട്ടത്തിയുടെ വിളി. ഞാൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു മറഞ്ഞു പുതപ്പ് വലിച്ചു തലമൂടി. …

ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഏട്ടനെക്കാൾ അധികാരം ഏട്ടത്തിയെടുക്കും എങ്കിലും പാവമാണ് എന്റെ നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ…. Read More